Om Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk – tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Hva er Inn på tunet?

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak – å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården.

Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

 • Barn- og unge
 • Mennesker med rusproblemer
 • Funksjonshemmede
 • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente IPT-gårdsbruk over hele Norge.

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:

 • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering
 • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr Inn på tunet tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.

Hvem deltar?

Et landsomfattende tilbud som Inn på tunet involverer mange ulike mennesker. Både de som bruker tilbudet, de som bestiller det og andre. Her er de viktigste:

 • Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og eller pårørende.
 • Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-tjenester, og er godkjent
 • Kjøpere: de som bestiller tjenesten, som NAV og ulike kommunale bestillere
 • Godkjennere: Matmerk, som godkjenner gården som Inn på tunet

Våre tilbud

Barn og unge

Ta et avbrekk fra en ordinær skoledag

Helse og omsorg

Vi ønsker å hjelpe med rehabilitering

Arbeidstrening

Grønt arbeid til voksne og ungdommer

Gårdene

Her finner du alle gårdene i Rogaland

Hjelp oss!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!

Ja til grønn omsorg i Rogaland – underskriftskampanje til Kommuner i Rogaland

Vi er mange bønder som står klare til å ta i et tak. Vi kan tilby kvalitetssikrede velferdstjenester på gård, for mange brukergrupper – blant annet innen skole, demensomsorg, rus og psykiatri, barnevern, arbeidstrening, m.m.

Skriv under på kampanjen, og vis kommunen at dette helsefremmende og forebyggende tiltaket ønsker vi at kommunene skal satse på!